Atgal

Privatumo politika

Privatumo politika peržiūrėta 2021-10-14.

 

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą Advokatų profesine bendrija LEXIMUM.

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta Jums suprasti, kokius ir kodėl duomenis apie Jus mes galime rinkti, ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir Jums būtų suteikiama aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis.

Patariame skirti laiko susipažinimui su šia Privatumo politika. Jei nesutinkate su šioje Privatumo politikoje nurodytu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, turite teisę nepateikti LEXIMUM savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip LEXIMUM renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

  • siekiate sudaryti ar sudarote su LEXIMUM sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo;
  • Jūsų sutikimu Jums siunčiame informaciją apie svarbiausius teisės pokyčius bei kitą aktualią informaciją;
  • Kontaktuojate su LEXIMUM socialinių tinklų paskyromis.

Toliau nurodome Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:
 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorijos bei tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Teisinių paslaugų teikimas, konsultacijos iki teisinių paslaugų teikimo sutarties sudarymo

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo Nr., PVM mokėtojo kodas, parašas (sutartyse ir pan. dokumentuose), Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kitų komunikacijos kanalų duomenys (Skype, Facebook Messenger paskyrų duomenys ir pan.) Darbo veiklos duomenys: darbo vieta, darbo veikla, užimamos pareigos Paslaugų teikimo duomenys: duomenys, susiję su sudarytos teisinių paslaugų sutarties vykdymo objektu – sutartys, procesiniai dokumentai, bendrovių veiklos vykdymo dokumentai, finansiniai dokumentai, bet kokio pobūdžio susirašinėjimas, valstybės / savivaldybių institucijų, teismų, arbitražų, mediacijų, kitų panašaus pobūdžio institucijų sprendimai, bet kokia komunikacija, registrų išrašai, kiti dokumentai ir informacija), įskaitant ir duomenis apie kitus nei klientas (kliento atstovai) asmenis (ginčų dalyviai, partneriai, informacija apie kliento veiklą, asmeninį gyvenimą, duomenys apie nepilnamečius asmenis (kai jie yra klientai arba kai paslaugų teikimui yra reikalinga tokia informacija) ir pan. Specialių kategorijų asmens duomenys ir duomenys apie teistumą: duomenys apie asmenų sveikatą, religinės pažiūros, seksualinė orientacija, duomenys apie asmenų teistumą, jei tai tiesiogiai susiję su teisinių paslaugų teikimu Tėvų, globėjų, rūpintojų duomenys: vardas, pavardė, ryšys su klientu Komunikacijos duomenys: susirašinėjimas (pašto, el. pašto korespondencija) Kiti duomenys: įgaliojimo atstovauti asmenį turinys.

Asmens duomenys saugomi Paslaugos teikimo laikotarpiu ir 10 metų po paslaugos suteikimo dienos Finansiniai bei kiti dokumentai, kuriems teisės aktai nustato specialius saugojimo terminus, saugomi Asmens duomenys saugomi Paslaugos teikimo laikotarpiu ir 10 metų po paslaugos suteikimo dienos Finansiniai bei kiti dokumentai, kuriems teisės aktai nustato specialius saugojimo terminus, saugomi

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas), duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas, BDAR 9 str. 2 d. a) punktas), teisėti duomenų valdytojo interesai (BDAR 6 str. 1 d. f)

Tiesioginė rinkodara Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefonas, atstovaujama įstaiga Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo būdu ir bet kuriuo metu pranešti ir atšaukti LEXIMUM savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainių, soc. paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir jų kokybės tobulinimas IP adresas, Interneto svetainių slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys Facebook, LinkedIn svetainių pagalba renkami duomenys Interneto svetainių duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“ Facebook, LinkedIn svetainėse informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas), teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Tiesioginė rinkodara

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai LEXIMUM naudoja tik gavusi Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. paštu info@leximum.lt

Kam Leximum teikia Jūsų asmens duomenis

LEXIMUM neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, LEXIMUM gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Kai reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti LEXIMUM teises, ji gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri
LEXIMUM veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu. Ginčus sprendžiančioms institucijoms. Asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti valstybės ir vietos savivaldos institucijoms, teismams, arbitražams, antstoliams, notarams, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijoms, kai duomenis šiems subjektams būtina pateikti teikiant teisines paslaugas.

Duomenų tvarkytojams. LEXIMUM gali perduoti Jūsų Asmens duomenis LEXIMUM Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia LEXIMUM paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis LEXIMUM, kaip duomenų valdytojo, vardu, pavyzdžiui, rinkodaros paslaugas teikiančioms LEXIMUM, auditoriams, IT partneriams, buhalterinių paslaugų bendrovėms ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal LEXIMUM nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. LEXIMUM, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir LEXIMUM pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, padedančioms LEXIMUM teikti paslaugas. LEXIMUM turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis LEXIMUM veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas LEXIMUM, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., mūsų pasitelkti konsultantai, finansų įstaigos, skolų išieškojimo bendrovės, kurjerių tarnybos ir kita. LEXIMUM imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir LEXIMUM pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Kada Leximum perduoda Jūsų asmens duomenis į užsienį

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, LEXIMUM gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, LEXIMUM imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su LEXIMUM el. paštu info@leximum.lt

Kaip Leximum užtrikrina Jūsų duomenų saugumą

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, LEXIMUM imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą LEXIMUM paslaugų teikėjams / pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, LEXIMUM yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Kokios yra Jūsų pareigos

Jūsų pareiga yra užtikrinti LEXIMUM pateikiamų duomenų tikslumą, išsamumą ir atnaujinimą. Kai pateikiate LEXIMUM kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų.

Kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite

Jūs bet kada galite susisiekti su LEXIMUM kai norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

  • Teisę būti informuotam apie LEXIMUM atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais LEXIMUM dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
  • Teisę susipažinti su LEXIMUM tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar LEXIMUM tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
  • Teisę prašyti ištaisyti LEXIMUM tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
  • Teisę prašyti LEXIMUM ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
  • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar LEXIMUM teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
  • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais LEXIMUM interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
  • Teisę į duomenų perkėlimą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio apdorojamu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

LEXIMUM įsipareigoja dėti visas pastangas laiku ir nemokamai atsiliepti į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. LEXIMUM gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, LEXIMUM gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

Skundai

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu info@leximum.lt

Kaip Leximum naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas

LEXIMUM svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų LEXIMUM svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia LEXIMUM užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. LEXIMUM naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Ar Leximum renka duomenis iš vaikų

LEXIMUM tikslingai nerenka jokios informacijos tiesiogiai iš vaikų iki 18 metų amžiaus.

Kada atnaujinama privatumo politika

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, LEXIMUM gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties LEXIMUM rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti LEXIMUM interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Jei LEXIMUM atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai LEXIMUM iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą LEXIMUM interneto svetainėje.